Charles Hollman als cellist

*

Charles Hollman geschilderd door jhr. R.A.A.J. Graafland (1875-1940

Geschilderd door jhr. R.A.A.J. Graafland (1875-1940)

De wijnhandelaar Charles Hollman was ook schilder.
Zie zijn schilderij Het Bassin te Maastricht.