Nederlandse grafstenen in India

In het zuiden van India in de deelstaat Kerala ligt aan de Arabische zee de havenstad Kochi. De Portugezen hadden hier ìn 1503 een kolonie gevestigd en een fort gebouwd. Ruim amnderhalve eeuw later, in 1663, veroverden de Nederlanders deze kolonie en vestigden daar een handelsvestiging van de Verenigde Oostindische Compagnie. Dit werd Cochin en ze heeft bleef bestaan tot de overname door de Engelsen in 1795. In 1947 bij de onafhankelijkheid van India is de staat Kerala geformeerd waar Kochi deel van ging uitmaken.

In Cochin bouwden de Portugezen de eerste christelijke kerk van India, de Sint Franciscuskerk. Hier in kerk zijn nog steeds grafstenen aanwezig van Portugezen, waaronder het graf van Vasco da Gama, die hier in 1524 werd begraven, maar wiens resten 14 jaar later naar Portugal werden overgebracht. Na de overname werden hier Nederlanders begraven. Veel van hun grafstenen, bijna alle met een ingebeiteld familiewapen, zijn bij een latere verbouwing in de muren ingemetseld. Hiervan ziet U hier de foto's.

St. Franciscuskerk van Kochi

Interieur St Franciscuskerk te Kochi

Interieur St. Franciscuskerk te Kochi

Het voorportaal van de St Franciscuskerk te Kochi

Het voorportaal van de kerk

Zoals in ieder heiligdom dienen bezoekers daar hun schoenen uit te doen.

De zerk in het voorportaal van de kerk

De tekst is helaas niet te lezen maar in het wapen zien we de Friese adelaar.

Als de cursor op het plaatje staat verschijnt er een vergroting van het wapen.

Wapen: In een ovaal schild een steigerend zwijn. Helm en dekkleden. Helmteken: Een uitkomend zwijn.

O1739 OUT EEN JAAR DRIE MAANDEN EN 25 DAGEN EN MAGDALENA URSULA STEIN VAN COLLENESSE OVERLEDEN TOT COCHIM DEN 3 MAY AO1739 OUT 6 (O ?) JAAR EN (..) MAANDEN EN 3 DAGEN

Wapen: Gedeeld: I 1. Een afgesneden lelie met brede voet 2. Twee palen ; II. Een afgesneden lelie met brede voet. Helm en dekkleden. Helmteken: Een afgesneden lelie met brede voet.

Tekst:
HIERONDER LEijT EN RUST D.E. ADRIAEN VAN LIER OPPERCOOPMAN IN DIENST DER ECOMP. EN SECUNDE VAN V. MALLr OBIT 12 DECr 1680

Alliantiewapen met daaronder een doodshoofd met twee gruiste botten.

Mannelijk wapen: doorsneden: A gedeeld: 1 Een springend hert gaande voor een geplante boom; 2 Een stappend paaslam met kruisstaf over het schoft waaraan een vaantje met een kruis; B Een liggende omziende leeuw, met tussen de voorpoten een bal, over de snijlijn een dwarsbalk beladen met drie achtpuntige sterren.

Vrouwelijk wapen: Ovaal schild: Een hond doorboord met twee pijlen in de rug komend van achterboven en uitstekend onder de buik.

Tekst:
HIER RUST JUFFROUW LEA VAN DE KOUTER HUYSVR VAND'E H COMMANDEUR ISAAC VAN DIELEN OVERLEDEN DEN 29 XBER AO 1688 OUTZIJNDE 32 IAREN MINDER EENIG UYREN EN LEA GEERTRUYDA VAN DIELEN HAARE BEIDER DOCHTERTJE GESTORVEN DEN JJ. EN NOV BER BEVORENS OUD 3 IAREN 5 MAANDEN EN 17 DAGEN

Wapen met helm en dekkleden: Doorsneden: A gedeeld: 1 Een springend hert gaande voor een geplante boom; 2 Een stappend paaslam met kruisstaf over het schoft waaraan een vaantje met een kruis; B Een liggende omziende leeuw, met tussen de voorpoten een bal, over de snijlijn een dwarsbalk beladen met drie achtpuntige sterren.

Tekst:
HIERONDER RUST D. E. HEER ISAAC VAN DIELEN
COMMANDEUR EN OPPERBEVELHEBBER VAN DE CUSTE VAN MALLEBAER CANNABA EN WINGURLA OVERLEDEN DEN 5EN DECEMBER DES SAVONDTS TUSSEN 10 EN II UREN OUT SIJNDE`45 JAAREN 3(?) MAENDEN EN 20 (?) DAGEN AO 1693.

Tekst
HIER RUST DIE ROBBERT LINDZÆ ~ ONDERKOOPMAN IN DIENST DER E. COMP ADMINISTRATEUR EN SECUNDE OVER DE CUST MALBAAR CANNARA EN WINOURLA NATUS AO 1640 OBIIT DEN 31 XI (verder niet leesbaar)

Tekst: Onleesbaar

Wapen: Ruitschild: Gedeeld en rechts doorsneden (afgesleten)

Wapen: Een Bourgondisch kruis en in de schildvoet een naar links gewende loopvogel. Helmteken: Een pelikaan (?)

Tekst:
HIER RUST SR IACOB SCHOOR DEN LAETSEN ONDERCOOPMAN EN HOOFT
(Deels onleesbaar)
OBIIT 22 MEY (?) ANNO 1682

Als de cursor op het plaatje staat verschijnt er een vergroting van het wapen.

Wapen: Een dwarsbalk, geschaakt in drie rijen van zes vakken.

Tekst:
HIERONDER RUST TER SALIGEN OPSTANDINGH HET LYK VAN WYLEN DEN WELGEBOOREN HEER REINER VAN HARN IN LEVEN OPPERKOOPMAN SPOUNDE (?) EN HOOFDADMINISTRAREUR DESIS GOUVERNEMENT IS GEBOOREN TE CAMPEN DEN 1 DECEMBER ... OUD .. JAAREN ...AAN DEN ... EN 10 MAART 1738 (?)

Wapen: Gevierendeeld: I Een half tandrad, rechterdeel; II een leeuw; III drie verkorte kepers; IV Drie gevulde manden 1,2; Over het geheel op de kruising een kraanvogel. Helmteken Een uitkomende halve leeuw.

Tekst:
HIER RUST MEJUFFROUW HESTER DULCINA VAN HOVINGEN GEMAALINNE VANDEN E.ACHTBAREN HEER COMMANDEUR IACOB DEIONG OBYT DEN 4 DECEMBER AO 1727. OUT ZYNDE 49 IAAREN 5 MAANDEN 28 DAGEN

*

Van_Ommen_Kochi (002)

Tekening uit 1886 van de zerk van Adriaan van Ommen. (40)

Het Nederlandse kerkhof te Kochi

In 1724 is in fort Cochin een begraafplaats opgericht. Vanaf die tijd tot in de 19e eeuw zijn hier Nederlanders begraven. Deze begraafplaats was aan het begin van deze eeuw zeer verwaarloosd en vervallen. Op iniatief van Nederlandse Fréderique Geerdink is toen een fonds gesticht voor renovatie. Onder leiding van Praise Thaiparambil, de toen pas benoemde priester van de St. Franciscuskerk van Kochi is de begraafplaats fraai hersteld.

Hier volgen enkele opnamen van de grafstenen waarvan de teksten door ons te lezen waren.

Centraal staat er een een lingam.

Gebroken zerk.

Grote zerk met niet meer te lezen tekst.

Als de cursor op het plaatje staat verschijnt er een vergroting van het wapen.

Rijk gebeeldhoudde steen met een wapen met helm en dekleden waarachter twee vlauitkomende vlaggen, vergezeld va beiderzijds een passer een anker en een mand,

Wapen: Een berg; Helmteken Een berg.

Tekst:
HIER RUST TER ZALIGER OPSTANDINGE HET LIJK VAN WIJLEN DEN E HEER JOHANNES VAN BLANKENBERG IN LEEVEN KAPITANTERZEE EN EQUIPAGEMEESTER GEBOOREN TE NIEUVLIET IN STAATSVLAANDEREN DEN 11 MAI 1749 OBIT DEN 12 APRIL AO 1794.

Tekst:
HIER LIGT TE RUSTEN MEJUFFR ALETTA AUGUSTI MATHILDE HUISVROUW VAN DEN WELED HE JAN LAMBERTUS VAN SPALL GEBOOREN DEN 21 APRIL 1760 OBIT DEN 20 NOVEMBER 1707 (!?).

Het VOC poortje te Cochin

Het VOC kantoor is in 1740 gebouwd en werd omgeven door een stenen muur. Het gebouw is verdwenen, maar de muur met het oorspronkelijke houten poortje bestaat nog.

VOC poortje.

Boven het toegangspoortje is een gevelsteen met VOC embleem en het jaartal Ao 1740

*

De Stad Coetsijen

Detail van een kaart van Kochi door Jacob van der Schley, 1767. (41)


Home
Heraldiek
Contact