Noten

van de website over de Geschiedenis van de familie Marres

*

wrestling-contract

Contract op papyrus
Egypte 3de eeuw.
(GetTemplate, WordPress, 2014)

Stilleven_met_boeken_Rijksmuseum_SK-A-4090_Jan Lievens_ca1630_799px

Stilleven met boeken, Jan Lievens, circa 1630 - Rijksmuseum Amsterdam

Brouwers en regenten

1. Rijksarchief Hasselt (België), Archief Schepenbank Sichen, 14, 93v, 28 mei 1613. (Terug)
2. RHCL, Oud Archief Maastricht, Brabants Hooggerecht, Gichten inv. nr. 6954, folionr. 199, 10 juli 1588. Vorig jaar heeft Reyner Marres een huis gekocht op de Kleine Gracht, waarvan hij nu de betaling verricht. (Terug)
3. Dit blijkt uit de verdeling van zijn nalatenschap in 1621 (RHCL, Oud Archief Maastricht,notaris Nic. Bruysterbosch, 20 dec. 1621) (Terug)
4. RHCL, Oud Archief Maastricht, Brabants Hooggerecht, Gichten inv. nr.6224, 27 maart 1618, Zoals gebruikelijk voor wederverkopers kocht hij zijn bier op krediet: Claes Meres, alias Vulgraeff, borger ende becker deser stadt Maestricht, gehuwd met Lijsbeth, is aan Anthonis Clooth, brouwer, 392 gld schuldig wegens geleverde bieren, als pand voor betaling steldt hij zijn woonhuis op de tweembergerstraat genaamd "Den Valck", reijgenoot naar de tweemberger poort Dries Froers, schoenmeker en naar de grote gracht Peter Fruers, belast met acht daalders aan het klooster. Er hoeft geen rente betaalt te worden.
Deze openstaande rekening van omgerekend naar de huidige tijd bijna 400 Euro, is een bedrag passend voor een leverantie aan een herberg. Een ton bier van gemiddelde kwaliteit bedroeg in die tijd (Philips, Maastrichtse brouwers, 1982, p. 32) gemiddeld 5 gulden, het betreft hier dus de levering van een kleine 200 vaten bier.
Vroenhof, 29 oktober 1629, Claes Marez gaat een betalingsregeling aan met de kinderen van wijlen Willen Clerx wegens een openstaand bedrag van 933 gld voor geleverde bieren, Idem, 28 juli 1628; Niclaes Mares regelt een afbetaling met Gillis Croot in de Reijpe wegens een schuld van 620 gld. onderpand is zijn huis Den Valck. (Terug)
5. RHCL, not. Nic. Bruysterbosch, 20 dec. 1621, verdeling nalatenschap Reijner Marres; RAH (België), Schepenbank Sichen en Sussen 14 quatuor, 161v, 1 maart 1627 (Terug)
6. RHCL, Schepenbank van het Brabants Hooggerecht te Maastricht, op 14 nov. 1591 kopen Nicolaes Merees en zijn echtgenoot Lysbeth van het klooster "Het dal van Josaphat in de Beijart" een huys op de Tweembergenstraat tussen het erf van het Klooster in het westen en noorden en de erven van Willem Weerts oostwaarts naar de stad. Dit huis had het klooster op 2 sep 1530 verkregen van zijn dienaar Lenart van den Hoeven. Nicolaes betaalt 300 gulden contant. 160 philippus daalders blijven staan, met als rente 8 philippus daelders. Deze rente behoeft eerst betaalt te worden wanneer de huurder, Gerard van Peer, het huis heeft verlaten. (RHCL, Oud Archief Maastricht, Brabants Hooggerecht, Gichten inv. nr. 6954, folionr. 266) (Terug)
7. RHCL, Oud Archief Maastricht, notaris Nic. Bruysterbosch, 11 april 1631. (Terug)
8. RHCL, Oud Archief Maastricht, notaris L. Natalis, 1076,9 april 1646. (Terug)
7a. RHCL, Oud archief Maastricht, notaris Nic. Bruysterbos, 23 november 1630, Matthijs Merees borger deser stad met Marie sijnder huysfrouw en derselver suster Beelken verclaeren ter instantie en requisitie van de achtbare Melchior Streuckens, meyer tot Millen, dat Jan Gettens in sijne siekte liggende te woenhuyse van voerss attestanten aan de meyer gelegateerd heeft braseletten en een gouden ring die liggen ten huise van Peter van Anroije saliger borger te St Truien in sijn leven. (Terug)
8aa. RHCL, Oud archief Maastricht, notaris Pau de Marres, inv. nr. 1330, 30 okt. 1676, Cornelia Marres weduwe van Gijlis Stevens verhuurt haar huis gelegen op de houtmarkt tegenover de Matthiaskerk aan Joan Schonvelt. (Terug)
8ab. RHCL, Oud archief Maastricht, notaris Guill. Bruysterbos, inv. nr. 2124, 29 april 1644. herberg die Gans op de Houtmarkt vermeld; not. L. de Visch, inv. nr. 1259, jaar 1665, Cornelia Mares, huijsvrouw van de vers. Gillis Stevens, weerdinne in de ganss vernielzuchtige optreden van soldaten; notaris Pau de Marres, 12 april 1662, de kinderen van Cornelia Marres uit haar eerste huwelijk met Adriaen Cornelissen en haar tweede huwelijk met Egidius Stevens gaan in aanwezigheid van hun vader respect. stiefvader een overeenkomst aan over de verdeling van uitgeleende gelden ten bedrage van ongeveer duizend gulden. (Terug)
8a. RHCL te Maastricht, Oud archief Maastricht, notaris Aussems, nr. 1308, 27 oktober 1660, Paulus de Marez, notaris en procureur,legt een verklaring af. (Terug)
9. K. Cools o.s.r., Vier broers Kruisheren Marres van Maastricht in de 18e eeuw, Clairlieu, tijdschrift gewijd aan de geschiedenis van de kruisheren, jg. 42, 1984, p. 125-127. (Terug)
9a. Brabantse Leeuw, 19e en 20e jg, 1970 en 1971, in meerdere afleveringen, L.F.W. Adriaenssen, Elf generaties Moonen. (Terug)
10. A.R.M. Mommers, Brabant van Generaliteitsland tot Gewest, Nijmegen 1953). (Terug)
10a. RHCL, Oud archief Maastricht, notaris H. Munix, 30 januari 1652, inv. nr. 1264. (Terug)
11. RHCL, Oud archief Maastricht, Hooggerecht van den Vroenhof inv. nr. 6981, 23 maart 1655. (Terug)
12. RHCL, Oud archief Maastricht,notaris Pau de Marres, 19 december 1669. (Terug)
13. Verdeling nalatenschap van wijlen Lambricht Houbrechts (RHCL, Oud archief Maastricht,notaris Pau de Marres, 23 oktober 1675). (Terug)

Charters

1. Stadsarchief Tongeren, Sint-Jacobusgasthuis Tongeren, Register joffer Elisabeth van Vrolingen, 44-47 en copie op 51-54. (Terug)
2. RHCL, archief van de familie Marees te Maastricht, toegangscode 160124, inv. nr. 100. (Terug)

Charter Boxberch van Giles de Fiez

1.Stadsarchief Tongeren, Sint-Jacobusgasthuis Tongeren, Oorkonde, Origineel op perkament, hoogte 37 mm., plica 26 mm., breedte 39 mm., datum: 15/02/1403, Aan een dubbele perkamenten strook is het zegel van Gillis de Fiez, in bruine was, bevestigd, ontleding in BSSLL. XV, 351-352. Zie Charter de Fiez (Terug)

Conflict

1. Dig. Bibl. Ned. Letteren, Joseph Russel; Publications Soc. Hist. Arch, 1888, p. 439-440. (Terug)
2. Maenen, Petrus Regout 1801-1878, proefschrift Tilburg 1959, p. 106. (Terug)
3 Jos. Russel, De Limburgsche Coterie, 1866, (schotschrift op W.H. Pijls). (Terug)
4. Zijn zoon Joseph Russel was de uitgever tussen 1890 en 1892 van het antisemitische weekblad De Talmoedjood. De meeste artikelen in de Talmoedjood werden door Russel onder tal van schuilnamen geschreven. Hij schreef ook pseudowetenschappelijke boekjes over de regionale geschiedenis. Hij had onder meer een boek op zijn naam waarin hij de rol van de Joden in de Bokkenrijdersbende beklemtoonde. De toon was lasterlijk en doordrenkt van een platvloers religieus geïnspireerd antisemitisme, waarbij ook het vermeende joodse wereldcomplot en het joodse bedrog rijkelijk aan de orde kwamen. Bron: Hermans van Rens, Vervolgd in Limburg - Joden en Sinti in Nederlands-Limburg tijdens de Tweede Weerledoorlog, Maaslandse Monografieën 76. (Dit is een licht bewerkte uitgave van het proefschrift waarop de de auteur op 22 maart 2013 is gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam.
Zijn kleinzoon C.H.D.M.J.Russel was een van de oprichters van de afdeling Maastricht van het Nationaal Front in 1940, een nationaal-socialistische organisatie. Hij was notaris en regelde de verkoop van gestolen joodse eigendommen. Zie ook Schippers, Zwart en Nationaal Front, 146. (Terug)
5. Archief Petrus Regout: inv.nr. 28, p. 396. Zie ook: Dr. A.J.Fr. Maenen, Petrus Regout 1801-1878, een bijdrage tot de sociaal-economische geschiedenis van Maastricht, proefschrift Econ. Hogeschool Tilburg, publ. uitg. Nijmegen 1959, p. 304 e.v. (Terug)
6. Jacques Giele, De arbeidsenqête van 1887, Een kwaad leven, deel 2, Maastricht. (Terug)
7. Dr. A.J.Fr. Maenen, Petrus Regout 1801-1878, een bijdrage tot de sociaal-economische geschiedenis van Maastricht, proefschrift Econ. Hogeschool Tilburg, publ. uitg. Nijmegen 1959, p. 302-305. (Terug)
8. Dig. Bibl. Ned. Letteren, Joseph Russel. (Terug)

Geneeskunde

1. Kwartierstatenboek, Kon. Ned. Genootschap v. Geslacht- en Wapenkunde, 2000, pag. 314-317. Kwartierstaten Dr. H. Tromp, i.c. Kwartierstaten Tromp-Ramack en Ramack-Schaepsmeerders. (Terug)
2. A.R.M. Mommers, Brabant van Generaliteitsland tot Gewest, Nijmegen 1953. (Terug)
3. RHCL, Archief Burgerlijk Armbestuur, Handelingen van het kollegie van regenten, voorl. inv. nr. 5539 en 5535.  -  Zie ook: Dr. R. Philips, Gezondheidszorg in Limburg, Maaslands Monografieën, 32, 1980. (Terug)
4. Ingrid M.H. Evers, Op- en neergang van een geleerd genootschap te Maastricht, PSHAL, deel 127, 1991. (Terug)
5. Jurjen Vis, Onder uw Bescherming, De katholieken en hun ziekenzorg in Amsterdam, Gedenkboek verschenen bij het honderdjarig bestaan van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis te Amsterdam, 1898-1998. (Terug)

G-FGC6618

1a. Menz, Astrid (2006). The Gagauz. In Kuban, Dogan (ed.). The Turkic speaking peoples. Prestel. ISBN 978-3-7913-3515-5; Searching for the Origin of Gagauzes: Inferences from Y-Chromosome Analysis (PDF). Medgenetics.ru. 2009. (Terug
1. Van deze drie families is het Y chromosoom volledig onderzocht (gesequenst). Zij allen hebben 112 SNP's gemeenschappelijk. De families Marres en Nolet hebben ieder 10 eigen SNPs. De familie Slootmaekers heeft 11 SNP's.
De tijden zijn berekend op de gecombineerde Big Y en FullGenomes resultaten door YSEQ Interpretations en Ray Banks voor ISOGG.
De familie uit Moldavië is getest bij FTDNA met Big Y. Zij hebben 17 SNP's. Hierdoor schat ik de de aftakking op 2.800 jaar. (Terug)
2. FGC6629 was found in Boed, FGC34750 was found in Mr. Nolet and FGC42426 was found in Martin.
I have listed just a few of your unique mutations so we can keep track of them. I could not find any mutations that were shared by just two of the three men with sequencing. Because of some differences in the sequencing tests and my elimination of some mutations in duplicated regions of the Y that were reported, I am having a hard time determining a time relationship. But it seems all three of you share a common ancestor who lived perhaps 1500 to 2500 yrs ago. And so far the evidence is that the earlier ancestors lived in a small family-type group for a very long time.
It seems there was an attempt to validate a subgroup specific to Boed and Martin. But since there are no shared mutations, this could not succeed. So I have suspended this. I used the raw data file (BAM file) for each of you to determine you had clear negatives for the other man's unique mutations
. (E-mail Ray Banks, 20 januari 2016) (Terug)

3. Full Genomes, 19 Januari, 2013, E-mail: Our expert Gregory's Magoon opinion: I ran some analysis using a CNV (copy number variantion) tool called FREEC. Basically, we can look at the number of reads in small windows and compare with a control sample (i.e. compute the ratio of binned reads). Using some of the intermediate output from that tool. I constructed the following graph, looking at the region in the neighborhood of DYS19 (b37 Y:9,521,934..9,522,128 according

RI426A - DYS19=15-15

(to Ybrowse) We see that RI426A seems to have roughly double the typical coverage in the region around DYS19. In particular, it seems like there is a duplication of the region from roughly 9517470 to 9525057 (b37) (roughly 7.5 kbp). So this suggests that there is a good chance that RI426A is indeed DYS19=15-15 due to this apparent duplication mutation.
FTDNA kon dit niet bevestigen. (terug)
7. La société 23andMe étudie l’ensemble du génome à la recherche de défauts héréditaires. Ils comparent également les packages de gènes avec d'autres perspectives, telles que les différences d'origine ethnique. Ils appellent cette composition d'ascendance. Selon une autre expertise, il semblerait que vous ayez des ancêtres de ces pays, car de grandes parties de votre ADN sont identiques à celles d’autres membres de 23andMe originaires de ces pays.
DNA.Land a été créé et géré par des généticiens de l'Université de Columbia et du New York Genome Center. À compter du 30 septembre 2019, DNA.Land ne fait plus partie ni n'est exploitée par des chercheurs de l'Université Columbia et du New York Genome Center. DNA.Land ferme ses portes en tant que projet de recherche universitaire. Il est relancé en tant que site Web indépendant, non affilié à la Columbia University et au New York Genome Center. Le compte et les données sont supprimés.
FTDNA utilise Family Finder et la dernière branche de la liste des chercheurs est LM GENETICS de Lukasz Macuga. (retour)
8. Dans la généalogie génétique, l'unité centiMorgan (cM) issue de la génétique est une mesure permettant d'indiquer la taille de segments d'ADN autosomique similaires. Après la première génération, il existe de nombreux grands segments égaux. A chaque génération, ils se cassent en morceaux, les rendant plus petits. Le cM est donc une mesure permettant de démontrer la relation entre deux individus et est utilisable sur des centaines de générations. (retour)
9. Ann Gibbons, Science 2015; photo de Ancient Origins. sept. 2015. (retour)
10. E.C.W.L. Marres, Marres, De Nederlandsche Leeuw 107 (1990) 116-147, Middeleeuwen en zijtakken. (retour)
11. The Forensic Laboratory for DNA Research of the University of Leiden; Family Tree DNA in the USA; National Geographic, the Genographic Project 2.0 Beta Project; Genebase, Canada; 23andME; and FullGenomes Y Sequencing. (retour)

Genetica uitleg

1. Ray Banks. De SNP-code bestaat uit letter die de Universiteit aangeeft waar ze zijn ontdekt met een volgnummer. The Stanford University of California heeft letter (M), de laboratoria van Family Tree DNA hebben (L), The Universiteit van Arizona (P), The Universiteit van Centraal Florida tenslotte heeft (U), (Terug)
2. Genoemd naar het klassiek Griekse woord voor enkelvoudig: 'απλουσ omdat het een mutatie in het enige niet dubbele chromosoom betreft. De Haplogroep en zijn subgroepen zijn het gevolg van een bepaalde mutatie die aangegeven worde door SNP-code. (Terug)
3. Afbeelding uit Zonen van Adam in Nederland, Sahar Barjesteh van Waalwijk van Doorn-Khosrovani, e.a., 2008 (Terug)

Heraldiek

1. Miroir des Nobles de Hasbaye, par Jacques de Hemricourt, mis du vieux en nouveau Langage, enrichy d'un grand nombres des Figures en Taille-douce, par le Sr. de Salbray, Bruxelles, chez E. Henry Fricx, 1673. Dit prachtige in leer gebonden exemplaar bevindt zich in het Familiearchief. (Terug)
2. J.Ph. Gramme, Recueil Héraldique des bourguemestres de la noble cité de Liège, Luik, 1720. (Terug)
3. Ces sept Chevaliers bannerets sont descendants de Dammartin ou de proches parents. Ils portent tous des couleurs différentes.
le seigneur de Seraing: or semé de fleurs delis, cris de querre: Dammartin (Thierry Tabareau deuxième fils d'Eustache de Haneffe, le premier seigneur de Seraing, vivait encore en 1312 );
le seigneur de Haneffe droeg hetzelfde wapen, met kwartier van Fagneule, cri de guerre: Dammartin (mort en 1357);
le seigneur de Oupeye: argent bezaaid met lelies, cri de guerre: Dammartin (hij was een Dammartin de Warfusée maar noemde zich d'Oupeye);
les seigneurs de Antin droegen de wapens van Oupeye met een blauw kwartier;
les seigneurs de Thilice: droegen de wapens van Oupeye met een rood kwartier;
le seigneur de Duras droeg: zwart bezaaid met gouden lelies, cri de guerre:
Dammartin (Jean de Dammartin de Warfusée, leefde in 1316, huwde Alix, erfgename van Duras en stichtte zo een tweede geslacht Duras;
le seigneur van Momalle voerde: rood bezaaid met argenten lelies, cri de guerre: Dammartin. (Terug)
4. Dit zijn Barveau, Bombaye, Bruninck, des Champs, le Chantemerle, le Cornut, Edelbampt, Fontaine, Harduemont, Haultepenne, Halendas, Hermalle (sous-Clermont), Jemeppe, Kerckem, Liers, Mombeeck, Marteau, Neufchateau heer van Abée (of Neufchastel), Neu(f)ville, Ordingen, Persant de Haneffe, Pepingen, Sefawe, Wouteringen, Waroux, en Wihogne. - Bron van dit geheel: Bert Barée, Het Oude land van Luik, enkele kenmerken van Luikse heraldiek op 'www.hetoudelandvanluik.be'. Zie ook bij: Bronnen en Litteratuur. (Terug)
5. Le baron Léon de Herckenrode, Collection de Tombes, Epithaphes et Blasons de la Hesbaye, Gand, 1845. (Terug)
8. De informatie van alle kentekens, zowel civiele als militaire, van zowel het West- als het Oost-Romeinse Rijk, Bibliotheca Augustana, Fachhochschule Augsburg, Deutschland, handschrift, circa 430, Notitia dignitatum omnium tam civilium quam militarium utriusque imperii occidentis orientisque. De kennis van alle onder­scheidings­tekens zowel burgerlijke als militaire van zowel het Westelijke als het Oostelijke rijk. De tekst in de overgeleverde handschriften zijn transcripties van het verloren gegane originele manuscript, dat rijk van illustraties was voorzien met onder meer de Insignia viri illustris magistri equitum, de onderscheidingstekens van de leiders van de verschillende onder de keizer dienende ruitereenheden. (Terug)
10. Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg (PSHAL), tôme XXXVI, 1900, pag. 72. (Terug)
11. PSHAL, tôme LXII, 1927, pag. 102, P. Doppler, Schepenbrieven van het Kapittel van O.L.Vrouw te Maastricht, nr. 460, 2 mei 1463, origineel op perkament, aangehecht het zegel van Wynant Moers, schepen van Veltweselt. Zie ook: J. Belonje, Genealogische en Heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Limburg, Maastricht 1961, Grafsteen van Hendrik Moers, schout van Veltweselt en Kesselt, gestorven 8 nov. 1667: Gedeeld: a. een klimmende leeuw; b. een dwarsbalk en in het schildhoofd twee rozen. (Terug)
12. Le baron Léon de Herckenrode, Collection de Tombes, Epithaphes et Blasons de la Hesbaye, Gand, 1845. Met name pag. 365-366 en 502-504. (Terug)
13. Algemeen Rijksarchief België, Brussel, Oorkonden van Brabant, nr. 2923, zegelnummers 22.416. (Terug)
14. Algemeen Rijksarchief België, Brussel, Oorkonden van Brabant, nr. 4012 en 4013, zegelnummers 25.663 en 25.720. (Terug)
15. Sceaux armoriés de Hesbaye, Emile Boulet et René Wattiez, 1986, A.É.H., Abbaye de Neufmoustier, ch. 241. (Terug)
15a. Mares in kwartier van der Houven. Bron CBG, GHS 50A32, J.M. de Lange, Wapenboeck, familiewapens, rouwborden en grafschriften, omstr. 1725, blz. 281. (Terug)
16. Sceaux armoriés de Hesbaye, Emile Boulet et René Wattiez, 1986, A.É.H., Abbaye de Neufmoustier, ch. 66. (Terug)
17. Armorial Général, J.B. Rietstap, Gouda, 1887. (Terug)
18. Nobiliaire des Pays-Bas, Leuven 1760, p. 427. Armoriaux Liégeois, chevalier de Limbourg, 1934, p. 13. (Terug)
19. Vierset-Godin, Les Bourgemesters de Huy, p. 30; le Fort, Epithaphes, 2e partie, nr. 911; Armoriaux Liégeois, chevalier de Limbourg, 1934, p. 13. (Terug)
20. Nederland's Patriciaat, 1961, jg. 47, pag.205-241. (Terug)
21. H.J. Koenen, Het Geslacht de Marez, 's-Gravenhage 1898. (Terug)
22. H.J. Koenen, Het Geslacht de Marez, 's-Gravenhage 1898. (Terug)
23. Ned. Patriciaat, 44, 1958, artikel Tak - de Maret Tak. (Terug)
24. H.J. Koenen, Het Geslacht de Marez, 's-Gravenhage 1898. (Terug)
25. H.J. Koenen, Het Geslacht de Marez, 's-Gravenhage 1898. (Terug)
26. Repertorio de blasones de la comunidad hispánica, berustend in de Biblioteca Nacional te Madrid. Wapenbeschrijving Mares. Ook is aangetroffen: Marré: en azur un castillo de oro. Er is geen wapen Marres aangetroffen, terwijl de naam Marres wel spaarzaam voorkomt op het Iberische schiereiland. (Terug)
31. Breur Henket was zo vriendelijk mij de afbeeldingen van het paneel te doen toekomen. (Terug)
32. Commentaar heraldische afdeling CBG, 's-Gravenhage. (Terug)
33. De transcriptie en de afsluitende bespreking zijn van Ingrid M.H. Evers. (Terug)
40. René ten Dam in Shared Cemeteries. Zie: Fort Kochi - St Francis Church. (Terug)
41. Rijksmuseum Amsterdam: Coll. 22724. (Terug)
40. RRHCL, Oud Archief Maastricht, not. H. Nolens, 27 november 1769, Mutueel testament echtpaar Leonardus Tielens en Elisatbeth Neven, d.d. 10 november 1769. - Foto: E.C.W.L. Marres, 2012. (Terug)
51. RHCL, Oud archief M'tricht, notaris P. de Marres, inv. nr. 1336, Testament Emerentia Stas geboren van Buel, 31 juli 1669, geopend 2 juli 1697. Het zegel bevindt zich op een testament dat hij in zijn functie van notaris opmaakte. Lakzegel 12 mm. in doorsnede. (Terug)
52. RHCL, archief L.v.O., schepenbank van Geleen, inv. nr. 1240, brief van Pau de Marres aan de schepenbank, 2 febr. 1701. Lakzegel 12 mm. in doorsnede. (Terug)
53. RHCL, Oud archief M'tricht, notaris Schaepen, inv. nr. 1738, Gezegelde volmacht van Elisabeth van Leeuwen-Marres, 19 nov. 1709. (Terug)
54. RHCL, Oud archief M'tricht, notaris Guichard, inv. nr. 2078, opening 29 mei 1765, Testament Elisabeth Busco d.d. 13 juni 1760. geboren Marres d.d. 13 juni 1760. Hierop een viertal zegelafdrukken met wapen Busco. (Terug)
55. Zie de wapenbeschrijvingen van dit geslacht in de genealogie van den Bosch. (Terug)
56. Le baron Léon de Herckenrode, Collection de Tombes, Épitaphes et Blasons, recueillis dans les Églises et Couvents de la Hesbaye, Gand, 1845. (Terug)
57. Armorial Général, J.B. Rietstap, Gouda, 1887. (Terug)
58. Th. de Renesse, Dictionnaire des figures héraldiques, zeven delen, Brussel 1894-1903. (Terug)
59. Miroir des Nobles de Hasbaye, par Jacques de Hemricourt, mis du vieux en nouveau Langage, enrichy d'un grand nombres des Figures en Taille-douce, par le Sr. de Salbray, Bruxelles, chez E. Henry Fricx, 1673. Dit prachtige in leer gebonden exemplaar bevindt zich in het Familiearchief. (Terug)
59a. ... et chilh qui sont issus delle coistie de Hocrion, dont messires Johan Moreaz issit, portent d'or à une bende d'azure, et ja soice que messires Johan Moreaz et messires Wilhelmus, ses fis, les portassent de ces couleurs .... Oeuvres de Jacques de Hemricourt, par C.de Borman, Tome premier, Le Miroir des nobles de Hesbaye, Bruxelles, 1910, heruitgave van het manuscript van Goffin de Hemricourt Le Miroir des Nobles de la Pays de Liège, 1398. (Terug)
60. Nationaal Archief te Den Haag, portef.nr. 5864, missiven uit Maastricht aan de Staten Generaal; gezegelde brief van Michael Mares aan de staten Generaal d.d. 5 februari 1762: "De ondergeschreven belove, mij verbindende bij deese, dat indien Haer Hoogmoogende mij gelieven te beneficeeren met de prebende van St Servaes vaceerende door de dood van wijlen E.D. de Mean, ick daervoor sal betaelen de somme van drie duisent Pattacons ofte seven duijsent vijff hondert gulden Hollands, doende de somme van twaelf duijsent gulden Maestrichter Cours en sulx met een geaccepteerde wisselbrief in de Hage te voldoen. M. Mares, priester uijt den Vroenhove. Aangehecht een lakzegel met afdruk van een volledig wapen. Het schild beladen met een kam, vergezeld van drie klaverbladeren. Helm en dekkleden. Helmteken: een klaverblad van het schild." (Terug)
61. Jef Leunissen, Van Wilre tot Wolder, Uit het verleden van het hoofddorp van de voormalige Vroenhof, pag. 108: Michaël Marres legde op 9 februari 1798 te Maastricht toch de eed van haat aan het koningschap af. Hij stichtte te Wilre twee jaargetijden en schonk aan de kerk een zilveren kelk. Hij overleed op 14 juni 1818 te Wilre en werd in de kerk aldaar begraven. Hij werd ruim 90 jaar oud. N.B.: In de liassen van de Staten Generaal is te lezen dat hij 12.000 gulden bood. Van der Vreecken bood 13.920 gulden. (Terug)
62. Beschijving stempel: Materiaal: koper?; afmeting: ongeveer 30mm hoogte (handvat), de eigenlijke stempel is 20 mm x 18 mm, Massa (gewicht): 7,99 gr., vinder Bart Verheyen, vondstlocatie: Winevenstraat 56, 3620 Lanaken. (Terug)
65. Wapenbeschrijving door Cyril Marès, eigenaar van Mas des Bressades. Hij vermeldt dat zijn familie zijn oorsprong heeft aan de oever van het 'Etang de Tau' tussen Agde en Sète en de naam Mares daar al vanaf 1240 wordt genoemd. Hun bewezen genealogie vangt aan in de XVIde eeuw. Verwantschap tussen beide geslachten is niet waarschijnlijk. (Brief Cyril Marès d.d. 30 dec. 1997) (Terug)

Kwartierstaat


2. L. van Bree, Gedenkboek van de Javasche Bank 1828 - 1928, 2 delen, Weltevreden 1930. Hierin staat dat J.F.H. de Vignon Vandevelde op 11 februari 1899 werd benoemd tot directeur en J. Reijsenbach op 25 maart van datzelfde jaar tot president van de Javasche Bank. Deze bank gaf de bankbiljetten uit voor Nederland's Indië. Een serie is in de beginjaren van de vorige eeuw door J.F.H. de Vignon Vandevelde als president ondertekend. (Terug)

1. Hans Szymanski, Brandenburg-Preussen zur See 1605-1815. Ein beitrag zur Frügeschichte der Deutsche Marine, Leipzig, 1939. (Terug)
2. L. van Bree, Gedenkboek van de Javasche Bank 1828 - 1928, 2 delen, Weltevreden 1930. Hierin staat dat J.F.H. de Vignon Vandevelde op 11 februari 1899 werd benoemd tot directeur en J. Reijsenbach op 25 maart van datzelfde jaar tot president van de Javasche Bank. Deze bank gaf de bankbiljetten uit voor Nederland's Indië. Een serie is in de beginjaren van de vorige eeuw door J.F.H. de Vignon Vandevelde als president ondertekend. (Terug)

Laatste Oude stadstak

1. RHCL, Archief Burgerlijk Armbestuur, Handelingen van het kollegie van regenten, voorl. inv. nr. 5539 en 5535.  -  Zie ook: Dr. R. Philips, Gezondst2eidszorg in Limburg, Maaslands Monografieën, 32, 1980. (Terug)
2. Ingrid M.H. Evers, Op- en neergang van een geleerd genootschap te Maastricht, PSHAL, deel 127, 1991. (Terug)
3. RHCL, EAN_1026 Advocatenkantoren van Oppen en Duynstee te Maastricht, 2. Inventaris, 2.16. Onroerend goed, 1660 Stassen-Marres kaarten enz. inzake onteigeningsprocedure, Datering: 1931. (Terug)
4. RHCL, 20.075B, Bouwvergunningen Maastricht, 1918-1943 (Dienst Bouw- en Woningtoezicht), 1.2. Overzicht (Bouw)vergunningen alfabetisch geordend op straatnaam; 5764 Heerderweg 94A; bouwen houtloods met kantoor, datering: 5 oktober 1931, adres: Heerderweg 94A, Naam aanvrager: N.V. Hout- en Bouwmaterialenhandel Firma Stassen-Marres, Bouwwerk: bouwen houtloods met kantoor
In 1933 heeft de firma nog eens vergunningen gekregen voor verbouwingen. (Terug)

Mares

1. Rijksarchief te Hasselt (België), archief schepenbank Millen, inv. nr. 47, folionr. 87, 2 dec. 1572. (Terug)
2. Rijksarchief te Hasselt (België), archief schepenbank Fall, inv. nr. 22, folionr. 56v, 27 juli 1630. "Reyner Marres van Fall wenst te ontvangen de erfenis van Gerard Claessen van Fall gewoond hebbende te Eysden in het land van Overmase en Margriet zijn huysvrouw, dochter van alde Reyner Marres van Fall oft Hoekelom zaliger, als naeste bloedverwand van Margaret te weten 5 grootroeden land tussen Fall en Sichen, reijgenoten naar Maastricht de erfgen. Jan de Smet van Fall, naar de Jeker: het voetpad van Nieuwenhof naar Sichen, naar Fall: de erven Melot Alexanders en 6 grootroeden aan de Haesensprong, reijgenoten naar Fall: Paulus Stas, naar weg van Fall naar Meer: Willem Raedts de alden, naar de tombe: Jaques Stas." (Terug)
3. Rijksarchief te Hasselt (België), archief schepenbank Fall, inv. nr. 18, folionr. 9v, 27 april 1580. (Terug)
4. Rijksarchief te Hasselt (België), archief schepenbank Fall, inv. nr. 18, folionr. 21, 12 december 1581. Op deze dag verzoekt Henric Kusters alias Omalia van Sichen, als man en momber van zijn echtgenoot, weduwe van Reyner merres den jonge zijn aandeel te ontvangen van het huis en de hof van wijlen Reyner Marres de ouden. (Terug)
4b. Peter Marres van Sichen, gehuwd met Elisabeth kopen op 8 juni 1639 2 groot roeden en 5 kleine onder de Roesberg tegenover het Vossengaet, reijgenoten naar Roesberg die groeve, naar Wange en Sichen de gemeine wegh van Sichen naar de roesbergh, naar Berg Claes Jans. (Schepenb. Sichen 27) (Terug)
4a. Lees hierover: SOK-mededelingen nr. 8 december 1985 pagina 6-7: Frank Vossen, Collasberg of Marresberg.
Schriftelijke mededeling van de heer Peter Jennekens te Meerssen: De groeve is enorm groot. Zussen ligt op een heuvel en deze is door de blokbrekers geheel uitgehold. .... Hier weer verder gegaan met de zoektocht naar tastbare bewijzen van de aanwezigheid van de fam. Marres in de groeve. Deze ook gevonden. In een fam. kroniek (niet van Marres) aanwezig in Zichen-Zussen-Bolder wordt reeds vroeg gewag gemaakt van de aanwezigheid van de fam. Marres te Z.Z.B. Zo staat er vermeld, het is het jaar 1674: "Sy (het leger van de Prins de Condé) liepen af Marresbergh, de voorste boggen in Stasberge; sy mynden oock de andere berg af te loopen, dat men sich niet lustig geweert hadden. ...". In 1674 spreekt men dus reeds over de Marresberg. In Z.Z.B. en omstreken is het zo dat de naam "berg" twee betekenissen heeft. Zowel een heuvel wordt een "berg" genoemd als ook een onderaardse groeve. Waarschijnlijk was de hier genoemde "Marresberg" dus eigendom van de familie Marres en in deze heuvel bevond zich ook "de Marresberg", een mergelgroeve. (Terug)
4b. Joris, Reijner en Gerard Mares kopen op 2 maart 1694 van Jan Jasperts in dienst van de staten van holland diens aandeel in een steengrond onder 4 1/2 groot roeden akkerland gelegen op de Raespurch in de iurisdictie van Sichen, Reijgenoten naar Sichen Jan Tans, naar Maastricht Wirick Hendriks als winne naar Luik Will Hafstun voor 4 pattacons. Onder de zelfde grond is gecedeerd 3000 blokken om daar uit te werken. (not. J. Tans, Sichen, 4359).
In de schepenbrieven v.h. kapittel van Sint Servaas spreekt men in een akte (nr. 1528) van 31 jan. 1470 over de Roesbergh. In een akte (nr. 1581) uit 29 juli 1479 over Roosbergh. (Mededeling van de Peter Jennekens).
Ansichtkaart in bezit van en ter beschikking gesteld door de heer P. Jennekens, onderzoeker van de mergelgroeven te Zichen-Zussen-Bolder in België. (Terug)
4c. Op 14 juli 1740 wordt ter instantie van de gemeentenaren van Zichen en Zussen, het land dat te Zichen aan Reyner Marees toebehoort opgemeten. (RHCL 14 B002A, Kap. van St.Servaas, inv.nr. 910 Zichen Zussen).
Wanneer het hier de Raespurgh betreft, en dat lijkt waarschijnlijk, is dit een berg met grous.
Peter Jennekens was zo vriendelijk ons de scan van de ansichtkaart en van dit document toe te zenden. (Terug)
5. Rijksarchief te Hasselt (België), archief schepenbank Fall, inv. nr. 18, f. 58v, 30 dec. 1584 (sic) en inv. nr. 21, f. 60, 29 okt. 1611. Tekst:
Le document d'acquist de 8 fls a la iustice de Falle
transporte le 30 decembre 1585 pour Jean Mar(esse)
en fauveur du sr. Gille Witten de Tongre
Item le document de sept fls bbt rente transport
par Rener Maresse et son epouse le 29 8bre
1611 en fauveur dudit sr Gille Witten,
on en demands copie parvin les droits quoy at affect
(Terug)
6. RHCL, Oud archief van Maastricht, notarieel archief, not. Morren, 1 mei 1735, Jan Marres vermeld als 'modern burgemeester' van Wilre. Hij tekent 'joannees Marrees'. Het onzeker of dit de landmeter Jan Mares van het Vroenhofse geslacht Mares is, het kan evengoed de brouwer en distillateur Jan Marres zijn van het Maastrichtse geslacht Marres. Deze woonde toen in 'Het Pannenhuis' te Biesland in de Vroenhof. (Terug)
7. Nationaal Archief te Den Haag, portef.nr. 5864, missiven uit Maastricht aan de Staten Generaal; gezegelde brief van Michael Mares aan de staten Generaal d.d. 5 februari 1762: "De ondergeschreven belove, mij verbindende bij deese, dat indien Haer Hoogmoogende mij gelieven te beneficeeren met de prebende van St Servaes vaceerende door de dood van wijlen E.D. de Mean, ick daervoor sal betaelen de somme van drie duisent Pattacons ofte seven duijsent vijff hondert gulden Hollands, doende de somme van twaelf duijsent gulden Maestrichter Cours en sulx met een geaccepteerde wisselbrief in de Hage te voldoen. M. Mares, priester uijt den Vroenhove. Aangehecht een lakzegel met afdruk van een volledig wapen. Het schild beladen met een kam, vergezeld van drie klaverbladeren. Helm en dekkleden. Helmteken: een klaverblad van het schild." (Terug)
8. Jef Leunissen, Van Wilre tot Wolder, Uit het verleden van het hoofddorp van de voormalige Vroenhof, pag. 108: Michaël Marres legde op 9 februari 1798 te Maastricht toch de eed van haat aan het koningschap af. Michaël Marres was een kanunnik uit de omgeving van Bonn. Hij schijnt zeer gefortuneerd te zijn geweest. Hij stichtte te Wilre twee jaargetijden en schonk aan de kerk een zilveren kelk. Hij overleed op 14 juni 1818 te Wilre en werd in de kerk aldaar begraven. Hij werd ruim 90 jaar oud. (Terug)
9. Nationaal Archief te 's-Gravenhage, Archief Staten Generaal, Missieven uit Maastricht 1761-1764, inv. nr. 5864, gezegelde brief van Michael Mares, 5 februari 1762; foto: Reproductie afdeling Nationaal Archief". (Terug)
9a. Beschijving stempel: Materiaal: koper?; afmeting: ongeveer 30mm hoogte (handvat), de eigenlijke stempel is 20 mm x 18 mm, Massa (gewicht): 7,99 gr., vinder Bart Verheyen, vondstlocatie: Winevenstraat 56, 3620 Lanaken. (Terug)
10. Deze, iets bijgeknipte, foto komt van de fraai verzorgde website van Breur Henket waar ook een pagina is over de 'Grafmonumenten in de doopkapel van de kerk (de voormalige uitvaartkapel)' van Sint Pieter. Hier vindt U meer over de kerk van Sint Pieter bij Maastricht en ook over deze grafsteen.. (Terug)
11. De Franciscanen of Minderbroeders te Maastricht 1234-1934, Uitgegeven voor rekening van het feestcomité 1934, Leiter-Nypels, Maastricht. (Terug)
12. Theses Theologica, verdedigd te Roermond, Maastricht en Sittard enz., medegedeeld door L. van Miert S.J. in De Maasgouw, 32 jg, jamuari 1910, nr. 1. (Terug)
13. Boed Marres en André Mares, Mares, een oud Wolders geslacht in Wolderse Mo(nu)menten, nummer 6, voorjaar 2008. (Terug)

Middeleeuwen

1.Stadsarchief Tongeren (B.), Archief Gasthuis van Tongeren, Register van het Gasthuis, Register van de goederen van Joffrouwe Elizabeth Van Vrolingen, betreffende de jaren 1388 en 1389, scan 37 en 38., De oude Morees alias Morech wordt steeds met slechts één naam aangeduid. Volgens Arnold Nivelle, kenner van de middeleeuwse geschiedenis van deze streek, duidt dit er op dat hij nog geen achternaam had. Het zou de Franstalige eigennaam Maurice zijn. Zijn zonen zouden deze als patroniem hebben aangenomen. Dit lijkt mij in tegenspraak met de eerdere naamsvermeldingen waarbij wel twee namen werden gebruikt, maar dit hoeven dan weer geen familieleden te zijn. Bron: (Terug)
2. Idem, scan 31 en 32. (Terug)
3.Idem, De voornaam Hennen is een plaatselijke variant van Johannes. Na zijn overlijden, in of kort voor 1429, is het goed in handen van de familie Mees, bij Jan Mees, 1430 tot 1547, de weduwe van Johan Mees, 1454 tot 1473, Johan Mees, 1575 tot 1588, de weduwe van Joannes Mees, 1491 tot 1495. In het jaar 1500 is Johan Tertres de eigenaar. (Terug)
4.Idem, Heynen Nobilite alias Morees wordt op 17 september 1454 burger van Maastricht in het Hoveniersambacht. Volgens Arnold Nivelle, streekhistoricus uit Belgisch Hasselt die mij veel gegevens toezond, gaat het hier mogelijk om een afstammeling of verwant van Nobeltien van Zussen. Zijn herkomst staat echter niet vermeld. Een Johannes, zoon van Theodericus Morees de Embems, tegenwoordig (Eben-Emael), wordt op 27 april 1461 Maastrichts burger en opgenomen in het het Smedenambacht. Dit kunnen geen familieleden zijn, althans hoogstens verre verwanten, want de familie Marres had van oudsher, hoewel zij bezittingen hadden in Zussen en daar zeer waarschijnlijk ook woonachtig waren, vanaf het begin het Maatsrichts burgerrecht. (Terug)
5. RHCL, Oud Archief der Stad Maastricht, nr. 982, Schadelijsten van burgers in het jaar 1408. (Terug)
6. Jean Pieryns en Wigbolt Tijms, De graanprijzen van Luik (1400-1940). De effracties van de schepenen ..., Studies over de sociaal-economische geschiedenis van Limburg, XXXVIII-1993, 67-154. (Terug)
7. P. Doppler, Schepenbrieven van het Kapittel van St. Servaes te Maastricht, nr. 1292, 11 maart 1429, Oorkonde van schout en schepenen van het kapittel van St. Servaas in hun hof te Susschen, gepubliceerd in: P.S.H.A.L., tôme XXXXI, 1905, p. 130, ; 20 grote roeden behoord hebbende aan wijlen Johan Morees, gelegen te Sussen palende aan het land van voormeld Gasthuis (i.e. Gasthuis van Tongeren) en land van ... . (Terug)
8. Geschiedenis van het Huis der Twaalf Apostelen 1493 - 1895, bijlage VI, nr.4. (Terug)
9. RHCL, Archief indiviese raad, Raadsverdragen, inv. 44, fol. 133v, en 155v en 163v. (Terug)
10. Annuaire Généalogique des Pays-Bas, 1874, A.A. Vorsterman van Oijen et G.D. Franquinet, Eynatten, pag. 18-162. (Terug)
11. RHCL, Vroenhof van Maastricht. nr. 20.088A_9, fol. 18v, Voogdgeding 22 juni 1445. (Terug)
12. RHCL, Vroenhof van Maastricht. nr. 20.088A_9, fol. 23, Voogdgeding december 1445. (Terug)
13. RHCL, Vroenhof van Maastricht. nr. 20.088A_10, fol. 95, Voogdgeding 13 april 1458.
Deze en de vorige tekst is mede gelezen door H.J. Ernst, Gemeente Archief Amsterdam. (Terug)
14. RHCL, Archief indiviese raad, Raadsverdragen, inv. 46, fol. 18v en 80. (Terug)
15. RHCL, Archief Kapittel van St. Servaes te Maastricht, Bezittingen Broederschap, 499a, rentregister anno 1462. (Terug)
16. RHCL, Archief indiviese raad, Raadsverdragen, inv. 46, fol. 15r-16v en 109v. Meer over de stadsverdediging bij de Schutterijen van Maastricht . (Terug)
17. RHCL, Vroenhof, 20.088A_282, 232v, 5 mei 1485. (Terug)
18. RHCL, Vroenhof, 20.088A_, 420v, 24 januari 1495. (Terug)
19. Rijksarchief Hasselt (België), Archief Schepenbank Vlijtingen, 31, 29, 13 oktober 1523. (Terug)
20. RHCL, Schepenbank van Luik te Maastricht, Jan van Marres en Marij kopen voor 35 marck een "guhtgen" in de Wytmeckerstrott gelegen aan de jeker. (L. 5526, 115v). (Terug)
21. RHCL, Vroenhof, 20.088A_, 211v, 4 augustus 1539 (o.a.). (Terug)
22. RHCL, Vroenhof, 20.088A_, 56v., 12 februari 1530. (Terug)
23. RHCL, Rolregister van de Vroenhof 10 januari 1561. (Terug)
24. HCL, Vroenhofs hooggerecht, Rollen 9 okt 1578 Thies Meres of Vulgraeff en Thys Merees als Vulgraeff; Rollen 1582-1584, 6 sept. 1582, Thijs Vulggraeff erffgenaemen van Hueckelom en Reyner achtergelaeten soene van Thijs. N.B.: De vondsten van deze rolgichten zijn gedaan door Arnold Nivelle. Vulgraeff en 4 okt. 1582 Reijner Vulgraeffs . (Terug)
25. Prof. Dr. W. Jappe Alberts, Geschiedenis van de beide Limburgen, I, Assen 1972. (Terug)
26. RHCL, archief van de familie Marees te Maastricht, tc. 160124, inv. nr. 100. (Terug)
27. Stadsarchief Tongeren (België), Fonds der Schaetzen, inv. nr. 2535. Tot in het jaar 1720, dit is vijftig jaar na zijn overlijden zullen zijn nakomelingen procederen over zijn nalatenschap. (Terug)
28. Rijksarchief Hasselt (België), Archief Schepenbank Sichen, 14, 93v, 28 mei 1613. (Terug)

Nomen


1. J.P. Gramme, Recueil Héraldique des Bourguemestres de Liège, Luik 1720. (Terug)
2.Het oudste goederenregister van Oudenbiezen (1280-1344), 148 en 149. Verwijzing gekregen van Arnold Nivelle. (Terug)
3. Miroir des Nobles de Hasbaye, par Jacques de Hemricourt, mis du vieux en nouveau Langage, enrichy d'un grand nombres des Figures en Taille-douce, par le Sr. de Salbray, Bruxelles, chez E. Henry Fricx, 1673. Dit prachtige in leer gebonden exemplaar bevindt zich in het Familiearchief. (Terug)
4. ... et chilh qui sont issus delle coistie de Hocrion, dont messires Johan Moreaz issit, portent d'or à une bende d'azure, et ja soice que messires Johan Moreaz et messires Wilhelmus, ses fis, les portassent de ces couleurs .... Oeuvres de Jacques de Hemricourt, par C.de Borman, Tome premier, Le Miroir des nobles de Hesbaye, Bruxelles, 1910, heruitgave van het manuscript van Goffin de Hemricourt Le Miroir des Nobles de la Pays de Liège, 1398. (Terug)
5. Cartulaire de l'église Saint Lambert de Liège, p. 407/8, MCXLVIII: A Visé le 23 février. 1333 (n. st.). le terre les enfans de Mares de Hacurt. (Terug)
6. Stadsarchief van Tongeren, België, archief van het Sint Jacobs Gasthuis aldaar. Vondst gedaan door Arnold Nivelle, lid dagelijks bestuur Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Riemst en hoofdredacteur van GOGRI, Tijdschrift v. h. genootschap, 17 december 2014. (Terug)
7. Frans Debrabandere, Verklarend woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk, Brussel 1993, Maret (14e eeuw: Maret de Haccourt, Maurice (Romaans).
en L. Lindemans, Brabantse Persoonsnamen in de XIIIe en XIVe eeuw in Anthroponymica - Onomastica Neerlandica, Leuven, (B.), Voornamen, Mansnamen, Moris: verkorting van Amalrik > Amauri > Amoris > Moris > Mores > Mares > Marres. (Terug)
8. Frans Debrabandere, Verklarend woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk, Brussel 1993, Marres, Marrès. Ook Camiel Hamans, taalcolumn in NRC-Handelsblad 22 oktober 1984. (Terug)
9. Larousse Universel, Paris 1923. Marais [rè] n. m. (orig. germ.). Terrain abreuvé par des eaux qui n'ont pas d'écoulement; Terrain où l'on cultive des légumes et des primeurs; Marais, nom donné à plusieurs vastes prairies d'alluvion s'étendant sur le littoral océanique français, au sud de l'embouchure de la Loire... Depuis les traveaux de déssechement, le sol des marais poitevin et breton est d'une remarquble fertilité. (Terug)
10. Armoriaux Liégeois, chevalier de Limbourg, 1934, p.14. (Terug)
11. C. van Bree, Historische Grammatica van het Nederlands, Dordrecht 1987, p. 115.: "En vergelijk uit de Antwerpse taal van de Spaanse Brabander in het gelijknamige stuk van Bredero: moor 'maar' woor 'waar' stooltje 'stoeltje'. (Terug)
12. Algemeen Rijksarchief te Brussel België, archief Rekenkamer 45102, Lijst van cijnsplichtigen aan de domeinen in het kwartier Maastricht en het graafschap Vroenhoven, 1614. (Terug)
13. RHCL, Schepenbank van het Brabants Hooggerecht te Maastricht, 6418, fol. 216v, 20 juni 1641. Het is hier voor de eerste maal gedaan door Paulus en Eva de Marres. Paulus schrijft zijn naam consequent als de Marres. Een andere Paulus de Marres 1629-1707, zoon van hun neef Paulus Matthias, wordt notaris en ondertekent al zijn stukken met Pau de Marres. Diens dochter Eva, gehuwd met Johan baron van Leeuwen doet dit ook, maar na haar overlijden omstreeks 1710 wordt dit gebruik door haar broers niet gecontinueerd. (Terug)
14. Een van de eerste maatregelen die de Franse bezetter in 1795 trof was het invoeren van een persoonsadministratie in de vorm van een burgelijke stand en een bevolkingsregister. Alle bestaande achternamen werden vastgelegd en alle personen die er geen hadden kregen een toegekend. Dat dit de eerste decennia niet consequent werd gedaan doet aan dit principe niets af. (Terug)
15. Weekblad voor de Administratie der Directe Belastingen, Invoerechten en Accijnzen, 27 jan. 1906, no. 1752. (Terug)
16. Bron: Namespedia. (Terug)
17. Jeanne Marres uit Montpellier en Suzanne Marres uit Lorment zonden mij in 1996 brieven betreffende hun familie. Jeanne schreef dat de familie zich omstreeks 1924 in Montpellier heeft gevestigd en daar in 1996 in mannelijke linie is uitgestorven. Suzanne zond tevens het hieronder volgende artikeltje over hun famile dat in 1913 in een krant had gestaan.
La famille Marres
Avant d'aller plus loin dans le détail des faits, il est utile de présenter au lecteur, s'il ne la connaît déjà, la vénérable famille Marres qui, en la personne de Paul Marres, suscita l'ennemi politique et personel de l'abbé de Vivie.
La famille Marres est originaire de Florence (Italie). Une branche de cette famille vint s'installer en Guyenne. Elle était fort nombreuse. (1) Un Marres vint se marier à Nérac, et, avant la Révolution, un de ses fils se maria à Buzet. C'est ce dernier qui créa la famille qui nous intéresse dans ce récit. Il eut quatre ou cinq enfants. Un de ses frères, Benjamin Marres était lieutenant à l'armée de Sambre-et-meuse. Il revint à Buzet aves un bras de moins. Antoine Marres était le troisième de la famille. Son Père était un érudit qui correspondait avec Monge, de l'institut. Il avait joué un rôle politique assez important et avait été délégue du gouvernement dans la région. C'était sous la convention. Devenu aveugle à l'âge de 54 ans, il mourut relativement jeune et laissa sa femme veuve avec trois enfants. Il avait commencé le cadastre de la commune de Buzet, lorsqe la mort vint le surprendre.
L'aîné peu instruit, eut la meilleure part de la succession et la bibliothèque précieuse du père, bibliotheque dont il se débarassa chez le chiffonnier. Les études du père, ses travaux, sa correspondance, tout disparut.
Antoine Marres, né en 1801, fut envoyé au Séminaire; il ne voulut et ne put y rester longtemps. Son esprit indépendant le poussait à d'autres destinées. Il se fit recevoir instituteur et époussa, à Damazan, Mlle Jolles Irène, fille de M. Jolles, vétérinaire, maître d'école et directeur d'un pensionnat (college), à Damazan. Il habita avec son beau père qui était propriétaire du château, monument qui est devenu plus tard le logement des employés du Magazin des Tabacs, lorsque cet immeuble fut vendu à l'Etat.
M. Jolles professait des idées libérales. Ayant vécu la periode révolutionaire, il était républicain. Il était originaire de Lamothe-Landeron et issu d'une famille poitevine. Il se maria avec une demoiselle Pébereau; il était parent par alliance avec M. Garros, beau-pere de M. Péclavé. Il représentait le parti liberal et était Voltairien. Il obtint, sous Louis XVIII, une médaille d'argent. Antoine Marres, son gendre, obtient une médaille bronze sous Louis-Philippe, pour services rendus à l'instruction publique. Antoine Marres eut un fils, Paul Marres, qui fut envoyé a l'Ecole normale d'Agen, d'ou il sortit avec un des meilleurs numéros et son brevet supérieur. Il prit en 1846 la succession de son père à la direction de l'ecole communale.
Paul Marres se maria en 1851 avec Mlle Bizat, fille du secrétaire de la Mairi, lequel possédait la maison sous les Cornières (actuellement maison Bonnemaure). Paul Marres eut un fils portant le même
prénom de Paul (doorgehaald en vervangen door Louis), qui est actuellement instituteur à la Maison penitentiaire d'Aniane. Paul (doorgehaald en vervangen door Louis) Marres a également un fils unique (Paul) qui prépare aujourd'hui, à la faculté de Montpellier, les examents pour obtention de la licence-lettres (Histoire et Géografie).
De la famille Marres Antoine, il n'existe plus que les deux derniers membres cités plus haut.
Le nom de la famille était Marezzi dont on a fait Marrez ou Marrès et plus tard Marres. Antoine Marres affirmait que son grandpère Marezzi était d'une famille d'origine italienne qui était venue se fixer en France avec Marie de Médicis. Il avait vue chez son père les documents authendique à ce sujet.

De naam Marezzi komt tegenwoordig (2012) in Noord Italië in elf gemeenten voor, waarvan 6 gelegen Emilia Romagna en 2 in Lombardia. (Terug)
18. Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg (PSHAL), tôme II p.20; tôme VI, p.161 en 195; tôme XXXVI, p.47 en 72 en 125; tôme XXXVIII, p.130; tôme XXXXIII, p. 340; tôme LXVIII, p.366. (Terug)
19. Simon Moors & Joseph Moers De familie Moors / Moers, Geschiedenis en genealogie, Pellenberg (B.) 2016. (Terug)
20 RHCL, Oud arch. Maastricht, Vroenhof gichten. 20.088A_, f. 77v 11 nov. 1530; f. 156, 10 mei 1535. (Terug)
21. RHCL, LvO 5316, Archief schepenbank van Eijsden 1411-1463, 25 sept. 1454. (Terug)
22. F. Patelski en M-A van der Cruijs, Limburgse verwantschappen, 2012, pag. 9. (Terug)
23. H.J. Koenen, Het Geslacht de Marez, 's-Gravenhage 1898. (Terug)
24. Er zijn meerdere gedocumenteerde vermeldingen: RHCL, Vroenhof hooggerecht Rollen 1582-1584; Gichten van den Vroenhof, inv. nr. 6964, 4 juni 1598, Claes Merees alias Vulgraeff koopt 4 groot roeden land op de Haenakker tussen Heukelom en Montenaken en Brabants Hooggerecht inv. nr. 6264, 27 maart 1618, Claes Meres, alias Vulgraeff, borger ende becker deser stadt Maestricht; en Rijksarchief van Luik, Archief van de Chambre des Comptes, 1593, fol. 117, Claes Vuelgraeffs van Tricht genoemd als landeigenaar aan de Moerendael te Heuckelom, de pachter is Peter Plux.
Mevr. Prof. Ann Marynissen, hoogleraar in de Nederlandse taalkunde aan de universiteit van Keulen, gaf een totaal andere naamsverklaring. De vorm Vulgraeff/Volgraeff/Vollegraaf/Vollgraf is volgens haar een patroniem, d.w.z. een familienaam die gevormd is met de voornaam van de vader. Zij verwees naar Frans Debrabandere, Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk, 2003. Onder het lemma Vollegraaf: Vollgraf: Patroniem. Reïnterpretatie van de Germaanse voornaam Volkrave: fulk-hrabn 'volk-raaf': folcramnus. (Terug)

Politiek

1. RHCL, Archief v.h. Kapittel van St. Servaes te Maastricht, Proostdij Tweebergen, inv. nr. 48. (Terug)
1a. Foto architectenbureau Fritz - Stadhuis Maastricht (verwijzing weggelaten op pagina). (Terug)
2. Rijksarchief Hasselt (België), schepenbank Sichen, 19, f11v. (Terug)
3. A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest, Utrecht 1953. (Terug)
3a. RHCL te Maastricht, Oud archief Maastricht, Militair archief, archief inlichtingendienst, nrs. 297, 366, 513, 929 en 930. (Terug)
4. Maenen, Petrus Regout 1801-1878, proefschrift Tilburg 1959, p. 106. (Terug)
5. Jos. Russel, De Limburgsche Coterie, 1866, (schotschrift op W.H. Pijls). (Terug)
6. Dig. Bibl. Ned. Letteren, Joseph Russel. (Terug)
7. Dit geschilderde portret is zeer waarschijnlijk aan de hand van een foto drie jaar na zijn overlijden gemaakt. (Terug)
8. Grandeur op de Markt van Maastricht. Collegekamer stadhuis met de ramen Marres en Franquinet.de ramen herinneren aan de families van hem zijn gade, toevallig staan ze hier naast elkaar. Ze duiden op daden van beide families uit eerdere tijden.Dit is een 'screenshot' van film over het Maastrichtse stadhuis, gemaakt in 2017. (Terug)
9. Tentoonstelling 'Duurzame glans - Maastrichts zilver' in het Museum aan het Vrijthof. Detail van een van de foto's gemaakt van de tentoongestelde voorwerpen door Leon Jacobs. (Terug)

Professoren en Docenten

1. Het gewigt der Godsdienst met betrekking tot de Maatschappij, Catholijke Nederlandsche Stemmen over Godsdienst, Staat-, Geschied- en Letterkunde 15 (1849), 413-416. (Terug)
2. Kees Schutgens, Vaderlandse geschiedenis op Rolduc in de tweede helft van de negentiende eeuw, Publications 140, 267- 322. Uit dit artikel is samenvattend en willekeurig geciteerd.
Voor Pierre Marres: Jan G.C. Simonis e.a., Zielzorgers in het bisdom Roermond, 1840-2000, Sittard 2001, pag. 500 foto P.H. Marres; F.S.(F.L.R. Sassen) Rolduc, Klein-Seminarie van Roermond 1843-1946 in Roda Sacra 1104-1954, pag. 78 foto P.H. Marres.
(Terug)

Querelle

1. Dig. Bibl. Ned. Letteren, Joseph Russel; Publications Soc. Hist. Arch, 1888, p. 439-440. (Terug)
2. Maenen, Petrus Regout 1801-1878, proefschrift Tilburg 1959, p. 106. (Terug)
3 Jos. Russel, De Limburgsche Coterie, 1866, (schotschrift op W.H. Pijls). (Terug)
4. Zijn zoon Joseph Russel was de uitgever tussen 1890 en 1892 van het antisemitische weekblad De Talmoedjood. De meeste artikelen in de Talmoedjood werden door Russel onder tal van schuilnamen geschreven. Hij schreef ook pseudowetenschappelijke boekjes over de regionale geschiedenis. Hij had onder meer een boek op zijn naam waarin hij de rol van de Joden in de Bokkenrijdersbende beklemtoonde. De toon was lasterlijk en doordrenkt van een platvloers religieus geïnspireerd antisemitisme, waarbij ook het vermeende joodse wereldcomplot en het joodse bedrog rijkelijk aan de orde kwamen. Bron: Hermans van Rens, Vervolgd in Limburg - Joden en Sinti in Nederlands-Limburg tijdens de Tweede Weerledoorlog, Maaslandse Monografieën 76. (Dit is een licht bewerkte uitgave van het proefschrift waarop de de auteur op 22 maart 2013 is gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam.
Zijn kleinzoon C.H.D.M.J.Russel was een van de oprichters van de afdeling Maastricht van het Nationaal Front in 1940, een nationaal-socialistische organisatie. Hij was notaris en regelde de verkoop van gestolen joodse eigendommen. Zie ook Schippers, Zwart en Nationaal Front, 146. (Terug)
5. Toenmalig minister van Financiën. (Terug)
6. Russel droeg een Tunesische ridderorde. (Terug)
7. Archief Petrus Regout: inv.nr. 28, p. 396. Zie ook: Dr. A.J.Fr. Maenen, Petrus Regout 1801-1878, een bijdrage tot de sociaal-economische geschiedenis van Maastricht, proefschift Econ. Hogeschool Tilburg, publ. uitg. Nijmegen 1959, p. 304 e.v.. (Terug)
8. Jacq Giele, De Arbeidsenquete van 1887, Een kwaad leven, deel 2, Maastricht, uitg. Link Nijmegen 1981. (Terug)
9. Dr. A.J.Fr. Maenen, Petrus Regout 1801-1878, een bijdrage tot de sociaal-economische geschiedenis van Maastricht, proefschift Econ. Hogeschool Tilburg, publ. uitg. Nijmegen 1959. (Terug)
10. Dig. Bibl. Ned. Letteren, Joseph Russel. (Terug)

Religie

1. Algemeen Rijksarchief Den Haag, portef.nr.5864, missiven uit Maastricht aan de Staten Generaal; gezegelde brief van Michael Mares aan de staten Generaal, 5 februari 1762 De ondergeschreven belove, mij verbindende bij deese, dat indien Haer Hoogmoogende mij gelieven te beneficeeren met de prebende van St Servaes vaceerende door de dood van wijlen E.D. de Mean, ick daervoor sal betaelen de somme van drie duisent Pattacons ofte seven duijsent vijff hondert gulden Hollands, doende de somme van twaelf duijsent gulden Maestrichter Cours en sulx met een geaccepteerde wisselbrief in de Hage te voldoen. M. Mares, priester uijt den Vroenhove. Aangehecht een lakzegel met afdruk van een schild beladen met een kam, vergezeld van drie klaverblaadjes. Helm en dekkleden; helmteken: een klaverblad. (Terug)
2. Not. de Bruin, real. Vr. 12 oktober 1780, Michael Marres, Rooms priester, vicaris der adellijke stiften Vijlig en Dietkirchen te Bonn koopt 10 groot roeden akkerland te Wolder. Volgens Jef Leunissen, Van Wilre tot Wolder, 1978, pag. 108, werd Michaël Marres daar Kanunnik. (Terug)
3. Maasgouw, 32 jg. 1 januari 1910, L. van Miert "Theses Theologicae" verdedigd te Roermond, Maastricht en Sittard enz. Theses scripturisticae in libros Moysis, quas cum insertis et adjectis, praeside F. Mathaeo Lemmers, Ord. FF. Min. Recoll. S. Script. lectore defendet F. Everardus Marres, ejusdem Ordinis, Ruraem. in conv. eorum FF. Min. 11 Maii 1778 hora 9 ante et medio 3 post meridiem. Ruraem. apud Dionysium Mackay, jur. typ. Duc. Gelriae, 8 pag, kl.80. (Terug)
3a. K. Cools o.s.r., Vier broers Kruisheren Marres van Maastricht in de 18e eeuw, Clairlieu, tijdschrift gewijd aan de geschiedenis van de kruisheren, jg. 42, 1984, p. 125-127. (Terug)
4. P.H. Marres, Het gewigt der Godsdienst met betrekking tot de Maatschappij, in: Catholijke Nederlandsche Stemmen over Godsdienst, Staat-, Geschied- en Letterkunde 15 (1849), 413-416. (Terug)
5 P.H. Marres, canonico ecclesiae cathedralis, in seminario Ruraemundensi s. theologiae professore, De Iustitia secundum doctrinam theologicam et principia iuris recentioris, speciatim vero neerlandici, Ruremundae 1879. (Terug)
6. Jan G.C. Simonis e.a., Zielzorgers in het bisdom Roermond, 1840-2000, Sittard 2001, pag. 500 foto P.H. Marres; F.S.(F.L.R. Sassen) Rolduc, Klein-Seminarie van Roermond 1843-1946 in Roda Sacra 1104-1954, pag. 78 foto P.H. Marres. (Terug)
6a. Jan G.C. Simonis e.a., Zielzorgers in het bisdom Roermond, 1840-2000, Sittard 2001, pag. 500 foto P.H. Marres; F.S.(F.L.R. Sassen) Rolduc, Klein-Seminarie van Roermond 1843-1946 in Roda Sacra 1104-1954, pag. 78 foto P.H. Marres. (Terug)
7. Menukaart in bezit van de heer P.H.M.J. Lambriex te Maastricht. (Terug)
8. Kaartjes in bezit van het familiearchief te Amsterdam. (Terug)
9. Kaart uit de collectie van de heer W.F.T. Lem te Maastricht. (Terug)
10. Broederschap der Heilige Maagd en Martelares Barbara uitgegeven bij gelegenheid van de Herdenking in 1987 van de Heroprichting op 12 november 1837, drukkerij Pleumeekers. (Terug)

Schadelijst

1. RHCL, Oud Archief der Stad Maastricht, nr. 982, Schadelijsten van burgers in het jaar 1408. (Terug)
2. Jean Pireyns en Wigbolt Tijms, De graanprijzen van Luik (1400-1940) De effracties van de schepenen, Studies over de sociaal-economische geschiedenis van Limburg, XXXVIII-1993, 67-154. Een Luikse mud was toen ongeveer 250 liter en een Maastrichts vat 25 liter. (Terug)
3. De klerk vergat in de betreffende regel het woord vaten te noteren. De administratiekosten van 1 boddereger bedroegen ongeveer een halve euro.

Sport

1. Jurjen Vis, Onder uw Bescherming, De katholieken en hun ziekenzorg in Amsterdam, Gedenkboek verschenen bij het honderdjarig bestaan van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis te Amsterdam, 1898 - 1998. (Terug)
2. Nereus 1885-1985, een eeuw toproeien, Amsterdam 1985. (Terug)
3. Veel gegevens komen uit: Nereus 1885-1985, een eeuw toproeien, Amsterdam 1985, met name pag. 48-56, 62, 110, 117-123, 131, 266, 268. (Terug)
4. Herinnering aan een training, A.A.J.H. Marres in Roeien, officieel orgaan van de Nederlandsche Roeibond, in drie successievelijke afleveringen in 1958.
De Olympische penningen op deze pagina waren van Thuur Marres die deze naliet aan zijn meest sportieve neef Rudy Marres en deze zijn nu in bezit van zijn zoon Arthuur Marres. (Terug)
5. Foto Stadsarchief, Collectie foto-afdrukken, vervaardiger: Vereenigde Fotobureaux N.V., afbeeldingsbestand: 010003017737. (Terug)
6. Harry Veenhof op 'Mestreech online'. (Terug)
7. Gunar Peters was zo vriendelijk ons een aantal afbeeldingen over de verrichtigen van de voetbalclub MVV toe te zenden. Hij verzorgt info aan de MVV fans over de geschiedenis van hun club. (Terug)
8. Dagblad de Nieuwe Limburger, zomer 1958. (Terug)
9. J. Voûte schreef een in Memoriam A.A.J.H. Marres † in De Nederlandse Jager 64 jaargang No. 10, 16 mei 1959. (Terug)
10. Notitie achter

Steenfabriek

1. RHCL, Belvédère Steenfabrieken en Kiezelexploitatie N.V., toegangsnr: 21.2, archieftitel: 'Belvédère' Steenfabrieken en Kiezelexploitatie N.V. (sinds 1973 B.V.) Maastricht, datering: (1894-1907) 1908-1981. Titelinventaris: toegang gedeeltelijk via plaatsingslijst van directie-archief, 1897-1967, ordner P. 1.
Opmerking: sinds 1969 werkmaatschappij van de Delta Baksteen Unie; bevat ook stukken van de stoomsteenfabriek Baeten, Lalieu & Co., 1894-1907. (Terug)
2. IISG te Amsterdam, call: ZK 57423, Belvédère Steenfabriek. (Terug)
2a. Dagblad Limburger Koerier 1 juli 1922, Maastricht - R.K. Bond van Technici. (Terug)
2b. NRC 5 oktober 1922, Natuurhistorisch Genootschap. (Terug)
2c. Dagblad Limburger Koerier. 5 november 1925. Zeldzame vondst. Te Caberg zijn voorwerpen van praehistorische menschen gevonden ..... Dezer dagen zijn dr. Goossens en Jhr. Van Nispen tot Sevenaer uit 's-Gravenhage .... ter plaatse geweest en hebben zulk een put of gat geheel bloot gelegd en uitgegraven en met toestemming van de eigenaars, de heeren P. Marres en Duynstee, die veel belangstelling toonden. Ze vonden ...... De gevonden voorwerpen, die voor studie en geschiedenis van groot belang zijn, zullen met zorg worden verzameld en voor 't oudheidkundig museum worden bewaard. (Terug)
3. C.M. (Carla) Duijnstee, A.E. (Bob) Duynstee en F.W. (Frans) Sevenstern, persoonlijke herinneringen, febr. 2008. (Terug)
4. Financ. Dagblad 29 aug. en 14 sept. 1962, en 23 juni 1963. (Terug)
5. C.M. (Carla) Duijnstee, A.E. (Bob) Duynstee, persoonlijke herinneringen, febr. 2008. (Terug)
6. Nederland in de Prehistorie, onder redactie van Leendert P. Louwe Kooijmans e.a., Amsterdam, 2005, pag. 59, 82, 86-88, 97-110. (

Volgraaf

1. RHCL, Vroenhof Gichten en Rollen, Matthijs Volgraef wordt vermeld tot 1578. Vanaf 11 jan. 1582 is er sprake van de erven van Matthijs Volgraaf, vanaf sept. Reyner achtergelaeten soene van Thijs Vulgraeff. Zijn broer Matthijs Volgraaf wordt niet meer genoemd en zal toen al wel vertrokken zijn.
- ORA Dordrecht inv. 1555, f. 139v, 4juni 1590: verscheen Matthijs Vulgraeff, van Maastricht, poorter deser stede en verklaarde verkocht te hebben aan Pieter Thonijsz., busmaker een geheel huis en erf met toebehoren genaamd Noorwegen staande in de Houttuin aan de landzijde in Dordrecht.
De heer Arnold Nivelle uit het Belgische Riemst ontdekte vermeldingen in de Maastrichtse archieven die de familierelatie aantoonden en hij meldde dit ons spontaan. (Terug)
2. Oud Rechterlijk archief Dordrecht, Transportregisters Dordrecht, Archief 9, inv. nrs. 1555, 1556 1577, 1578, 1579. (Terug)
3. De Gemeente Moerdijk heeft binnen haar grenzen twee historische vestingstadjes, Klundert en Willemstad. Klundert is in 1558 door prins Willem van Oranje gesticht. Rond deze vestingen lagen  diverse forten, en verdedigingswerken, waaronder de Batterijen aan de Roode Vaart. Bron: Archief Heemkundekring De Willemstad. (Terug)
4. Oud Rechterlijk archief Dordrecht, Transportregisters Dordrecht, Archief 9, inv. nrs 1556, 1585, 1606 (Terug)
5. RAD, ORA Dordrecht inv. 20.280, fol. 239-240, scan 244-245, not. Melanen, 24 okt 1662.Herman Jaspers Volgraeff, jongeman, schipstimmerman, gezond van leden , maakt testament wegens een voorgenomen een reis naar Oostindien. Hij maakt tot zijn erfgenamen zijn jongste zusters Maeijcken ende Josijntgen van zijn roerende en onroerende goederen en stelt als voogd zijn moeder Janneke Jansdr wed van Jasper Volgraeff, en zijn oom Boudewijn Volgraeff. (Terug)
6. ORA Dordrecht, Toegangsnr: 9, Inventarisnr: 1634, Aktenr: 1, Folionr: 103, scan 106, 4 mei 1694: Herman Volgraeff, wonende te Dordrecht, Jasper Volgraeff, wonende te Den Haag, en Cornelis Volgraeff, wonende te Leiden, kinderen en erfgenamen van wijlen Matthijs Volgraeff en Hester Dircxs, volgens procuratie gepasseerd voor notaris J. van Swanenburgh te Leiden en notaris Pieter Muijs te Dordrecht op resp. 28 en 29 april 1694, verkoopt voor 600 gl. contant aan Elisabeth Braet, laatst weduwe van Boudewijn Volgraeff en burgeres van Dordrecht, een huis in de Vleeshouwersstraat, staande achter het huis van Jasper Outlandt. Koopster is schuldig aan Johan van der Burgh, mansman van het Hof en de Hoge Vierschaar van Zuid-Holland, een bedrag van 400 gl., verbindende een huis in de Vleeshouwersstraat, staande achter het huis van Jasper Outlant, en een huis op de Groenmarkt, genaamd "den Wildeman", staande tussen het huis van Johannes Dircsz. en dat van de erfgenamen van juffrouw Vogel. (ORA Dordrecht inv. 798, f. 103 e.v.) (Terug)
7. Nederlandsch Geslacht-, stam- en wapenboek, Amsterdam 1785. Artikel Balen. (Terug)
8. https://dordrechtmonumenteel.nl/qr/134/: Rijksmomument 522361. (Terug)
9. Oud Rechterlijk archief Dordrecht, Transportregisters Dordrecht, Archief 9, inv. nrs. 1578, 1579. 1580 (Terug)
10. Bonboek Leiden, Eerste Register, fol. 351-499, bon over 't Hof. 448, 19 juni 1706; en ORA Dordrecht, toeg.nr: 9, inv.nr: 1634, (Terug)

Zoutziederij

1. RHCL, Notaris Jesse, 17 maart 1871; notaris Quadvlieg 13 nov. 1899. (Medeling Piet Bovy, Unkel (B.) (Terug)
2. Encyclopedie van Maastricht. (Terug)
3. Op het IISG (Internationaal Instituut voor Sociale geschiedenis) te Amsterdam bevindt zich het archief van de Nederlandse Vereniging van Fabriekarbeiders/-sters. Op de plaatsingslijst "Afdeling Maastricht" staat onder inv. nr. 66, Correspondentie met Jos Marres Zoutraffinaderijen 1924-1940. Het is een verslag van een loon­onder­handeling. Hierin bevindt zich een brief met de vermelding dat een nieuw artikel (9b) aan het Fabrieksreglement is toegevoegd. Van het reglement zelf is geen exemplaar gevonden. Dit is de enige rest. (Terug)
4. W. Muusse, Het verdwijnen van de Maastrichtse Zoutziederij, Maasgouw, 77-1958 pag. 23-25. (Terug)
5. Tekening Ph.G.J. van Gulpen, 1792-1862. (Terug)
6. Deze en de volgende afbeelding werden ons welwillend ter beschikking gesteld door de heer Jan van Dam, lid van de Stichting Maastricht 1867. (Terug)

nobiliaire

Nobiliaire des Pays Bas
Louvain 1760.
(Privé bezit)

*