Charter de Fiez

15 februari 1403

*†

Egidius de Fiez, cantor der O.L. Vrouwekerk te Tongeren, levert een afschrift van het testament van Franco Boixberch, de dato 18 oktober 1366, alsmede van een scheidsrechterlijke uitspraak, in 't Vlaams en van hetzelfde jaar, door Reynere van den Rosen, schepen van Maastricht, tussen Florens, Gheraet en Reynere, gebroeders en kinderen van Gherat van den Roesen, enerzijds en Lambrecht van Boixberch van Susschen anderzijds, betreffende een geschil over bepalingen uit vermeld testament.

Dit deed hij ruim vier maanden voor de overdracht van hierin genoemde goederen aan Johan Marres, op 6 juli van dat jaar. (1)

*

Charter Gilis de Fiez over testament Franco Boxberch in 1403

Wanneer u op het charter dubbelklikt komt een grote en goed leesbare afbeelding.
Deze is 10MB, dus het duurt een tijd voordat hij er is.

*

..

Universis et singulis plines bon-s inspectum lge Egidius de Fiez cantor canonicus ecclesie beate Marie Tongren Leodinensis notum factia * bedi testamentum sine lvab sigillo Dm¬ Johannes
de Wesalia opden innesten ecclsie Sti Johannis Tiniecten- vetuan quatdam alias li-ns in wilgan str-tas sigillis badeside vande wijngaerde erflande weisden sca… Traiecten at Renen vanden
Rosen
sigillaris non rasae non cancellaras nec in aligna sui pre viciarie en proesus ** vicio ende suppicione carentes puc prima potip appatere quaro reneon sequinis in hec verba
et est talis Umusis putes was visuris vel andituris Johannes de vesalia Imestitus eccle Sti Gelijes Iiaiecken Leodiens diot olin in duo sempplicam cum notiari vivarsstonis *
distretis vur franco de Boxbech filius quondam francoms de boxberch opidanns Traiecten mens prochianus in lecto jaeren egrituduus samis came intellens et ratione in ouna ho-
nesti viri dom. Arnoldi *ulla pbn in peta ecclia mei tuadinton sacmetuun altano eidem gtuur nina munistrn.. psenale constituta actendens dies hois sunt mors
amtem c-ta et op nichil nictuus mortis hara consistit Nigritum c-pin intestatu- casusmertis p-cedat testamentum suid seu vlouma sua veluntate fecit et in medid qui segnionis ordinanit
in prius nan suam dum soluta fuentcarius ab engrastule in manib- guildamit altissum sin conditoix dem- voluit et ordinant vr debita sua onnasmista et seresta de quiba *astidit
aut et legertue potenint pbari sua ind- expen- suap exeqap ante dia p-soludnus nestituditmi * emendenc- integralic et iplete Item leganit pro *umasaris suo in ecclia stit*
inn pcta ppectui facien seu flerenob ante p-suos semel dandus * soluendes pro media pre Ynnesesto * pro alia medietas ipi occle leganit duo arnoldo poro vun solemni primi
semel dandit Item leganit merte sue filie naturali vund medud silige mensure Traiecten soluen eide ajecte quo ad dies lite suez non longrus sub tali forma so eade dyerta dere
deret prius p jucta et filia naturalis ipnis testatoris p extuur d**a mednius silignus anne pensionis devoluator ad p-a-ny Iunctam que ad euis vitam dutapat et h-ck modum
seliguus retipivolint * affiguamt de bonis suis binup que tenet * hab* apud villam de Susschen et in erg confuus Ita op post decessupedalo filiap suap enderen bona sus hbera erunt
penitus * absoluta a solutde aidde*a restand Re *** benop suor de Susschen bnn videlicz teranx centuid taponi quos ibidem possidinet leganit in pram elemosina June hendica
rio florentio Gerardo et Renero de Rosis fdbus et Lamberto de Boxberch consanguineus ipma testato** equaliis int pos ibidem puppidenet legaint in pur elemosind qune hendricaam
pen- suaxexequay quae decens feri desideranit et p-ua debita sua quarp sidme ad octa ul decem aut Acip birundius didrapat se extendrceur ppaluant et expuide sarsanaur ex
hoc sine essse voluit et ordinavit testamentid seu flomd sud voluntate quod seu qua valeri volut June testameti seu altena omgwwz wtunw voluntas aut finale dissasitoris tali ptesta
toe phabita op si*inssa non valenant std*n leges valeant sn scm- crmoit*s sanpiones et stnan valeant HJune testamente veres obtinetur codiallur non obstante honisse alique June
solep-nitas sit obmissa Salna filu semp potestate pus- sun- testamentum sen vlcme sue volmctata augmeanes dummen declaran- banade et renotande qy et quotiens sibiplsuent
et visum fuit eppendire huig ante tesamen seu vloune voluntas endinidi inffueint bna ommj ** Arnoldo disnetibus heraidus martulanj **** eccle Petrus annfaber Henctg
de Rosis filia naturalis Dm Renen de Rosie
et Elisab(etha)de Noye testes ad hani becan aaa-l** rogan In tuig ** testiam ego Jehannes de Resalia Iunestira padua presentibus libens
sigillum menen **** duxi apponendum datum et actum Anno A natuntare d(o)m(ino) millesimo trecentesimo sexagesimosexto di(?)ura in sestu b(?) lute ewangelisti /. et fit sintur Item

(Hier vervolgt de tekst in het Nederlands. In het document staan twee puntjes voor de eerste regel)

Wijr Godert van den Rynarde en Florens Weylden schepen te Tricht ghetughen als schepen dat voer ons come(n) syn als voer schepen Florens Gheraet en(de) Reynere gebruders
ende kender weren Gerats van den Roesen opte (?) eyne syden ende Lambrecht die wonende is te Susschen en den rijken van Boxberch van den ande(re) syden sich des verdraeghen
ende bycghuighen van allen stoet tevarte ende twest die gevallen was tussche(n) die vors(scr) p(ar)tien als van allen guden die hon ervallen waren noe dode Franken van Boixberch hons neve
en sich verbonden op eynen pandrien van bijsich alden stilden grüt van gulde ende van gerechte gewichte ende op de quereel te vertiegen half den here des tghericht wer
ende half der partien te verliesen die dat segghen met en dede noch en hielde en genslick des sich verbende(n) ende benden an hen(?) Reyner van de Rose schepenen te Triecht te halden
en te voldoen dat (vercr?)yghen sal Inden name ons heren ihn (?) XPI (?) Amen Segghe ick Reynere van den Roesen vorsreven In den ersten dat Gheraet ende Reynere ghe
bruders
verders soelen hebben twe (?) bonre lants onder hoen beyden dat te weten iygelic eyn bonre te kiesen en die leste die onder Twelf bonre gelegen syn die Franken
van Boxberch
weren ghelege inde gevelte van Susschen Item voert soe soelen Lambracht en de Florens venstrx(?) Gherarde ende Reyner gebruderen vers- bewisen en gheven elke bonre
lants van den zeven bonren lants die doer bliven bonen die vors syn duer dat Florens ende Lambrecht willen soelen of geringe sal Ice(?) voert soe sal Gheraet Lambrechts brud
vorts hebben eyn bonre lants van de *chten bonre die doen bliven boven die him gest(?) sijn willich bonre sijn sal nyet vande versten nyet vande dilsten nae secting
der reyngenoten In alsucken maniren went dat zake dat Gheraet Lambrechts bruder vors sich met den bonre lants nyet geringe en ?olde laten en ***gl **lde *me meer
te hebben so soelen Florens ende Lambrecht vers dat bonre lants behalden ende sich te e**enen me te spreken die hon Gheraet doen mach of yman van sijne reghen ende me dat ane
spreke ende bonre lants so en sal Gheraet vanden Roesen noch Reyner sijn bruder nyet met te doen hebben Item al dat ander lant als vanden twelven bonre bersap souden
dat hier bove geneumt ende gestip(eert?) is dat soelen Florens en ende Lambrecht gelyc deilen onder hon beyden Item allen die *eyn en laprine die gelegen sijn of behorende syn tot
den hove van Susschen gelike als ander vader ende anderundre des jongen Franken van Boixberch die hebbende ende besittende warten vyrgescheyden den hoef deen Lambrecht
vor(sceven?) tyeghen Franken ercrecht soelen Florens ende Lambrecht gelyc deylen Item soe soelen Frans ende Lambrecht vors vercrygen (?) ende gheven Gherrarde ende Rienere gebruderen
vor(sceven?) eyne marcke gels dat is te weten igelic ?in hon twee sullen **** **** *** die sy ercregen ttygen Franken gelegen te Tirecht sy Joen sy Schepen brief af hebben
willige narck gels nyet en sal syn landen **** teypen noch landen dilsten Iteik soe soelen naturlick dechtere franken van Boxberch des Jonghen hebben ende besicken *****
vertig groet Ruden lants in willige sy ghegut sijn voer den hoef der heren van Sinte mertyn van Lucke ende willige gelegen syn inde gem(meyn?mete van Embeyms *z alsulker
fortwerde went dat zake dat eyn pandenvors kinderen afluuck werde souden derlike gebert te laeten dat dan syn deil vanden lande falle ende toecomen salde op dat daer
te lenen bleve were dat zake dat dat die kenden beyde vors afluuck weidd souden Aersekke gevoert van hone lynen te laeten dat dan soelen die Acht ende vertich roed lants
vallen en toekeken alleyne *lanx ende Lambrecht vors ende honen gerechten yerken ende nyman anders ende ome heden wille der schepen vors en dir seggen te halden ende te
voldoen alst hier boven gestip(puleert?) is Soe hebb ick Reyner van den Rosen als *ygen ende man mijne segel ane desen brief ghehangen Bide Ano Schepen vors danc dese
zaken voer ons ons gesciet sijn als voor Schepen ende (?)ame bede wille beyde der p(ar?)tien vers(chreven) soe hebben wij onse seghelen me desen opend brief ghehanghen In ghetuygenisse der
waerheyt ghegeven ende gespr(oken?) int Jaer ons heren die men screif dusent driehondert sesende sestich des saterdages veer onser vrouwendach punfrato en gelicke p(art)tie
heet die einen geliken brief. Datum sub sigillo mea ppo Anno Anate DM millesimo quadringetesimo Tertio ajens februarij die decima qudra.


HOME

CHARTERS MARRES